Byas s.r.o. Themes

Projektová dolumentace pro prováděníé stavby

Aby bylo možné přistoupit k realizaci stavby, je nutné, aby byla kromě zabezpečení vstupních podkladů, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení, dopracovaná také projektová dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem je propracování projektu do úrovně jednoznačně určující požadavky jak na kvalitu, tak na požadované vlastnosti stavby.
V této fázi projekce navíc dochází k podrobnému technologickému, konstrukčnímu a technickému propracování stavby. To jednoznačně určuje nejen přesné rozmístění technologie a rozvody infrastruktury, ale také detailně zpracované návaznosti jednotlivých technologických celků na sebe. Dále pak stavební prvky a materiály, které budou při realizaci používány, ale také grafické a numerické znázornění v příslušném měřítku. To vše při zohlednění technického a technologického vybavení zhotovitelů stavby. V případě potřeby je možné také upřesňování realizačních výkresů během výstavby.

Zabezpečíme Vám:

  • Autorský dozor projektanta nad dodržením technologické, architektonické a celkové koncepce dle dokumentace vypracované v rámci stavebního povolení
  • Koordinaci jednotlivých částí projektu
  • Zapracování podmínek stavebního povolení do projektu
  • Spolupráci při definování podmínek a při výběru zhotovitele stavby nebo její časti
  • Obstarání podkladů od výrobců resp. zhotovitelů přicházejících v úvahu
  • Dopracování, upřesnění a prohloubení dokumentace ověřené ve stavebním řízení do podrobností, které postačují na výrobní přípravu zhotovitele stavby a na uskutečnění stavby
  • Kontrolu a upřesňování nákladů stavby
  • Zabezpečení dokumentace skutečného vyhotovení stavby ke kolaudačnímu řízení a zabezpečení vypracování projektu skutečného vyhotovení stavby
  •  V průběhu realizace stavby jsme schopni zabezpečit také dozor projektanta, čili autorský dozor, ve smluvně dohodnutém rozsahu.
Byas Trade